กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางพรทิพย์ เฮนซ์เลอร์
นักวิชาการศึกษารักษาการ หัวหน้าส่วนการศึกษา

นางพรทิพย์ เฮนซ์เลอร์

นักวิชาการศึกษารักษาการ หัวหน้าส่วนการศึกษา

นางสาวสุธิดา เพมขุน
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.อบต.บ้านตาล

นางสาวสุธิดา เพมขุน

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.อบต.บ้านตาล

นางเบ็ญจา โม่งปราณีต

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.อบต.บ้านตาล

นางสาวพัชนี โพธฺ์ขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.อบต.บ้านตาล

นางสาวพัชนี โพธฺ์ขุนทด

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.อบต.บ้านตาล

นางรัตนา โชคภมร

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.อบต.บ้านตาล

นางมาลัย สนิทนอก

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.อบต.บ้านตาล

นางลักษณาพร พึ่งทอง
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.ศูนย์วัดสาริกา

นางลักษณาพร พึ่งทอง

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.ศูนย์วัดสาริกา

นางพรรณี เรืองประจวบ

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.ศูนย์วัดสาริกา

นายประภาส กลิ่นกมล

คนงานทั่วไป