กองคลัง

นางดวงใจ ป้องจตุรัส
นักบริหารงานการคลัง

นางดวงใจ ป้องจตุรัส

นักบริหารงานการคลัง

นายสามารถ มาตรอ
เจ้าพนักงานพัสดุ

นายสามารถ มาตรอ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางกุญชร บวกไธสง
เจ้าพนักงานการเงิน และการบัญชี

นางกุญชร บวกไธสง

เจ้าพนักงานการเงิน และการบัญชี

นางสาวอรพรรณ ควรขุนทด
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวอรพรรณ ควรขุนทด

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวทิพย์นภา พูนชัย
ลูกจ้างประจำ

นางสาวทิพย์นภา พูนชัย

ลูกจ้างประจำ

นางสาวยลดา ทวีชาติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวยลดา ทวีชาติ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ