กองคลัง

นางดวงใจ ป้องจตุรัส
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางดวงใจ ป้องจตุรัส

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุคนธ์ทิพย์ เพชรขุนทด
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสุคนธ์ทิพย์ เพชรขุนทด

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุมารี ภิรมย์ใจ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสุมารี ภิรมย์ใจ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสุภาภรณ์ โยธาศิริ
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสุภาภรณ์ โยธาศิริ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวทิพย์นภา พูนชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)

นางสาวทิพย์นภา พูนชัย

นักวิชาการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)