กองช่าง

น.ส.เบญจทิพย์ เชื้อจำรูญ
หัวหน้าส่วนโยธา

น.ส.เบญจทิพย์ เชื้อจำรูญ

หัวหน้าส่วนโยธา

นายตจุพล อาบสุวรรณ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ส่วนโยธา

นายตจุพล อาบสุวรรณ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ส่วนโยธา

นายศรีศักดิ์ แข็งแรง
นายช่างโยธา
ส่วนโยธา

นายศรีศักดิ์ แข็งแรง

นายช่างโยธา

ส่วนโยธา