กองช่าง

นางสาวเบญจทิพย์ เชื้อจำรูญ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวเบญจทิพย์ เชื้อจำรูญ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศรีศักดิ์ แข็งแรง
นายช่างโยธา
ส่วนโยธา

นายศรีศักดิ์ แข็งแรง

นายช่างโยธา

ส่วนโยธา