กองสวัสดิการสังคม

นางสาวมณี เสถียรจัตุรัส
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวมณี เสถียรจัตุรัส

นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม