กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

นายเอกภพ จันทร์สุรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธาธารณสุข

นายเอกภพ จันทร์สุรินทร์

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธาธารณสุข