กองส่งเสริมการเกษตร

นายเอกภพ จันทร์สุรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นายเอกภพ จันทร์สุรินทร์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร