คณะผู้บริหาร

นายสุนทร อุเทนสุต
นายกอบต.บ้านตาล

นายสุนทร อุเทนสุต

นายกอบต.บ้านตาล

นายวิเศษ ประภาสโนบล
รองนายกอบต.บ้านตาล

นายวิเศษ ประภาสโนบล

รองนายกอบต.บ้านตาล

นายดำรงค์ โม่งประณีต
รองนายกอบต.บ้านตาล

นายดำรงค์ โม่งประณีต

รองนายกอบต.บ้านตาล

นางสมจร พรามจร
เลขานุการนายก อบต. บ้านตาล

นางสมจร พรามจร

เลขานุการนายก อบต. บ้านตาล