คณะผู้บริหาร

นายสุนทร อุเทนสุต
นายก อบต.บ้านตาล
เบอร์โทร : 0934247878

นายสุนทร อุเทนสุต

นายก อบต.บ้านตาล

เบอร์โทร : 0934247878

นายวิเศษ ประภาสโนบล
รองนายกอบต.บ้านตาล
เบอร์โทร : 090967540056

นายวิเศษ ประภาสโนบล

รองนายกอบต.บ้านตาล

เบอร์โทร : 090967540056

นายอามร ชาญศิริ
รองนายกอบต.บ้านตาล
เบอร์โทร : 0910175115

นายอามร ชาญศิริ

รองนายกอบต.บ้านตาล

เบอร์โทร : 0910175115

นางสมจร พรามจร
เลขานุการนายก อบต. บ้านตาล
เบอร์โทร : 0819994505

นางสมจร พรามจร

เลขานุการนายก อบต. บ้านตาล

เบอร์โทร : 0819994505

นางพรรณปพร ครูเกษตร
ปลัด อบต.บ้านตาล
เบอร์โทร : 0810706271

นางพรรณปพร ครูเกษตร

ปลัด อบต.บ้านตาล

เบอร์โทร : 0810706271