สมาชิกสภา อบต.

นายสุนทร อุเทนสุต
นายก อบต.บ้านตาล

นายสุนทร อุเทนสุต

นายก อบต.บ้านตาล

นายสมเกียรติ มีเพียร
ประธานสภา อบต.

นายสมเกียรติ มีเพียร

ประธานสภา อบต.

นายเคลื่อน ภาพขุนทด
รองประธานสภา อบต.

นายเคลื่อน ภาพขุนทด

รองประธานสภา อบต.

นางพรพรรณ เหล็กจีน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่1

นางพรพรรณ เหล็กจีน

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่1

นางปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่1

นางปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่1

นางขวัญเรือน ถีสูงเนิน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่2

นางขวัญเรือน ถีสูงเนิน

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่2

นายสมคิด ชัยทิพย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่2

นายสมคิด ชัยทิพย์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่2

นางรวบ สีทาจันทร์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่3

นางรวบ สีทาจันทร์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่3

นายสอน มีคำ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่4

นายสอน มีคำ สมาชิกสภา

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่4

นายสมาน แจ่มเพ็ง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่5

นายสมาน แจ่มเพ็ง

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่5

นายทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่5

นายทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่5

นายภูมิพัฒน์ ภักดิ์ประสิทธิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่6

นายภูมิพัฒน์ ภักดิ์ประสิทธิ์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่6

นายบุญชู เถินมงคล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่6

นายบุญชู เถินมงคล

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่6

นายรวย นอสูงเนิน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่7

นายรวย นอสูงเนิน

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่7

นายสมนึก ฤทธิ์จรูญ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่7

นายสมนึก ฤทธิ์จรูญ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่7

นายบุญภูมิ หมั่นบรรจง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ึ8

นายบุญภูมิ หมั่นบรรจง

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ึ8

นายสมคิด ทำนักตาล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่8

นายสมคิด ทำนักตาล

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่8

นายพร โม่งปราณีต
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่9

นายพร โม่งปราณีต

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่9

นางสมจิต ยินขุนทด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่9

นางสมจิต ยินขุนทด

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่9

นางหนูต้อย เชื้ออาสา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่10

นางหนูต้อย เชื้ออาสา

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่10

นายวิเชียร ฝ่ายจิตชอบ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่10

นายวิเชียร ฝ่ายจิตชอบ

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่10

นางสาวทัศนีย์ แช่มขุนทด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่11

นางสาวทัศนีย์ แช่มขุนทด

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่11

นางมณีรัตน์ ครองสิทธิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่11

นางมณีรัตน์ ครองสิทธิ์

สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่11