สมาชิกสภา อบต.

นายทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล
เบอร์โทร : 0854474209

นายทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

เบอร์โทร : 0854474209

นายสมเกียรติ มีเพียร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล
เบอร์โทร : 0860365951

นายสมเกียรติ มีเพียร

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

เบอร์โทร : 0860365951

นางปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 0807332083

นางปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

เบอร์โทร : 0807332083

นางขวัญเรือน ถีสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 0817488506

นางขวัญเรือน ถีสูงเนิน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

เบอร์โทร : 0817488506

นางรวบ สีทาจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 0870944549

นางรวบ สีทาจันทร์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

เบอร์โทร : 0870944549

นายสอน มีคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 0837336849

นายสอน มีคำ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

เบอร์โทร : 0837336849

นายเสาร์ สีเสมอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 0982292725

นายเสาร์ สีเสมอ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

เบอร์โทร : 0982292725

นายรวย นอสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 0979697106

นายรวย นอสูงเนิน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

เบอร์โทร : 0979697106

นายเสนาะ ผดุงตาล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่่ 8
เบอร์โทร : 0653439604

นายเสนาะ ผดุงตาล

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่่ 8

เบอร์โทร : 0653439604

นางสมจิต ยินขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 0872440882

นางสมจิต ยินขุนทด

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

เบอร์โทร : 0872440882

นายสุรชัย น้อยพญา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 0892365464

นายสุรชัย น้อยพญา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

เบอร์โทร : 0892365464

นางมณีรัตน์ ครองสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
เบอร์โทร : 0935596846

นางมณีรัตน์ ครองสิทธิ์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

เบอร์โทร : 0935596846