สำนักปลัด

นายเอกภพ จันทร์สุรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

นายเอกภพ จันทร์สุรินทร์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางปิยพร เจนชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางปิยพร เจนชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.พักตร์วิภา เสาโกมุท
นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.พักตร์วิภา เสาโกมุท

นักทรัพยากรบุคคล

พ.อ.อ.สรายุธ ปัดภัย
เจ้าพนักงานธุรการ

พ.อ.อ.สรายุธ ปัดภัย

เจ้าพนักงานธุรการ

นางอารมณ์ พลตาล
แม่บ้าน

นางอารมณ์ พลตาล

แม่บ้าน

นายชำนาญ ชาญวิจิตร
พนักงานขับรถยนต์

นายชำนาญ ชาญวิจิตร

พนักงานขับรถยนต์

นายเฉลิม ป้องจัตุรัส

พนักงานขับรถ