สำนักปลัด

นายเอกภพ จันทร์สุรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
065-5624265

นายเอกภพ จันทร์สุรินทร์

หัวหน้าสำนักปลัด

065-5624265

นางสาวพักตร์วิภา เสาโกมุท
นักทรัพยากรบุคคล
098-3266453

นางสาวพักตร์วิภา เสาโกมุท

นักทรัพยากรบุคคล

098-3266453

นายคงเดช ป้อมจัตุรัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
088-9544691

นายคงเดช ป้อมจัตุรัส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

088-9544691

พ.อ.อ.สรายุธ ปัดภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
094-6535925

พ.อ.อ.สรายุธ ปัดภัย

เจ้าพนักงานธุรการ

094-6535925

นายศุภเชิด โยธาศิริ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
098-1684902

นายศุภเชิด โยธาศิริ

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

098-1684902