กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางพรทิพย์ เฮนซ์เลอร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางพรทิพย์ เฮนซ์เลอร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางลักษณาพร พึ่งทอง
ครู คศ.2
ศพด.ศูนย์วัดสาริกา

นางลักษณาพร พึ่งทอง

ครู คศ.2

ศพด.ศูนย์วัดสาริกา

นาง อนันทยา ทวีลาภ
ครู คศ.2 ครู คศ.2
ศพด.อบต.บ้านตาล

นาง อนันทยา ทวีลาภ

ครู คศ.2 ครู คศ.2

ศพด.อบต.บ้านตาล

นางสาวพัชนี โพธฺ์ขุนทด
ครู คศ.1
ศพด.อบต.บ้านตาล

นางสาวพัชนี โพธฺ์ขุนทด

ครู คศ.1

ศพด.อบต.บ้านตาล

นางสาวระวิววรรณ อินสถิต
ผช.จพง.ธุรการ
ศพด.อบต.บ้านตาล

นางสาวระวิววรรณ อินสถิต

ผช.จพง.ธุรการ

ศพด.อบต.บ้านตาล

นางสาวนิศาชล เจ๊กจันทึก
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.อบต.บ้านตาล

นางสาวนิศาชล เจ๊กจันทึก

ผช.ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.อบต.บ้านตาล

นางสาวสุธิดา เพมขุน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.อบต.บ้านตาล

นางสาวสุธิดา เพมขุน

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

ศพด.อบต.บ้านตาล

นางจันทิมา ทาบุญ
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.ศูนย์วัดสาริกา

นางจันทิมา ทาบุญ

ผู้ดูแลเด็ก

ศพด.ศูนย์วัดสาริกา

นางสาวสุชาดา เมื่อจัตุรัส
ศพด.อบต.บ้านตาล

นางสาวสุชาดา เมื่อจัตุรัส

ศพด.อบต.บ้านตาล

นายอนุรักษ์ อุเทนสุด
พนักงานขับรถรอรับ-ส่งเด็กนักเรียน

นายอนุรักษ์ อุเทนสุด

พนักงานขับรถรอรับ-ส่งเด็กนักเรียน