ปลัด อบต

นางพรรณปพร ครูเกษตร
ปลัด อบต.บ้านตาล

นางพรรณปพร ครูเกษตร

ปลัด อบต.บ้านตาล