สำนักปลัด

นายเอกภพ จันทร์สุรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

นายเอกภพ จันทร์สุรินทร์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวพักตร์วิภา เสาโกมุท
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพักตร์วิภา เสาโกมุท

นักทรัพยากรบุคคล

นายคงเดช ป้อมจัตุรัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายคงเดช ป้อมจัตุรัส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พ.อ.อ.สรายุธ ปัดภัย
เจ้าพนักงานธุรการ

พ.อ.อ.สรายุธ ปัดภัย

เจ้าพนักงานธุรการ

นายศุภเชิด โยธาศิริ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายศุภเชิด โยธาศิริ

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย