รายงาน/กิจกรรมงานบุคคล

รายงานด้านงานบุคคล

    ปี 2566

   – รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมด้านงานบุคคล

 ปี 2567

    – (3)กิจกรรมอบรมส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่