กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

07 ม.ค. 65

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลเรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๕