รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

12 ส.ค. 65

รายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๖๕