รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

06 ส.ค. 66

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖