รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (ต่อ) วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

14 ส.ค. 66

รายงานการประชุม สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ๑๑ สิงหาคม ๖๖