ภาษีป้าย

27 มิ.ย. 63

ภาษีป้าย

ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงสิ้นเดือนมีนาคม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

 

๑.ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียป้ายภาษี

๑.๑ เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

๑.๒ ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับตั้งแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี

 

๒. การกำหนดชำระภาษี นับจากได้รับแจ้งการประเมินภายใน ๑๕ วัน

**กรณีที่มีการประเมินภาษีป้าย ตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาท เป็นต้นไปผู้เสียภาษีสามารถขอชำระผ่อนเป็นงวดๆ เท่าๆ กันได้ แต่ต้องยืนคำขอผ่านชำระก่อนครบกำหนดเวลาที่ต้องชำระภาษี

**การชำระภาษีเกินกำหนดเวลาหรือยื่นแบบเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด

**การประเมินภาษีป้าย ตามหลักเกณฑ์ทีกำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๕)

๑.ป้ายที่อักษรไทยล้วน คิด ๓ บาท ต่อ ๕๐๐ ตร.ซม.

๒.ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอังกฤษต่างประเทศ หรือ ปนกับภาพและ/หรือเครื่องหมายอื่นใด ให้คิด ๒๐ บาทต่อ ๕๐๐ ตร.ซม.

 

๓. ป้ายตั้งต่อไปนี้ให้คิด ๔๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตร.ซม.

-ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

-ป้ายตามหัวข้อ ๑,๒ และ๓ เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราต้องเสียภาษีต่ำกว่า ๒๐๐ บาท ให้เสียภาษีป้ายละ ๒๐๐ บาท

 

๔. เอกสารประกอบในการยื่นชำระภาษีป้าย

๑.บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

๒.ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)

 

ดาวน์โหลด ภาษีป้าย