29 มิ.ย. 63

ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

          ตามข้อบังคับว่าด้วย เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๒ ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ตามที่กฎกระทรวงกำหนด(ขอดูประเภทได้ ที่ อบต.บ้านตาล)

**ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

**ใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอายุ ๑ ปี ก่อนครบกำหนดจะต้องทำการยื่นขอต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมก่อน ถ้ายื่นเกินกำหนดต้องชำระเงินเพิ่มตามที่ กฎหมายกำหนด

๕.๑ เอกสารประกอบในการยื่นชำระภาษีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

      ๑. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต

      ๒. บัตรประจำตัวประชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการ หากไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ขออนุญาต

      ๓. สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

      ๔. สำเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)

      ๕. สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ สามารถใช้ประกอบการ สามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร

     ๖. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง)

ตัวอย่างกิจการในพื้นที่ อบต.บ้านตาล ที่อยู่ในการควบคุม

  • การเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ไก่ เป็ด สุกร แพะ แกะ
  • โรงกลึง เชื่อม โลหะ คอนกรีต
  • กิจการรับพ่นสี เคาะ ปะผุ
  • การพ่นสี
  • การสีข้าว
  • อื่นๆ

ดาวน์โหลด การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ