ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

ข่าวกิจกรรม

ทั้งหมด

VDO เผยแพร่ข่าวสาร

อัตราภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

ทั้งหมด

สิ่งที่น่าสนใจ

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

 
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
ขอเชิญประชุมการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่ประสงค์ถ่ายโอนของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 19 
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (ปีงบประมาณ 2565) [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
ข้อเสนอการจัดของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล ประจำปี 2565 วันที่ 24 เมษายน 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 130 
***ด่วนที่สุด*** ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 72 
การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 25652566 [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 43 
** ด่วนที่สุด ** แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ. ประจำเดือนภาษี มกราคม 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 41 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) [ 21 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด***การเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564  [ 21 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 33 
การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มรอยต่อระหว่างช่วงชั้น [ 21 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 43 
โครงการ 130 ปี มหาดไทย เด็กไทยรวมใจภักดิ์ [ 21 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 43 
การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 21 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 51 
ขอจัดส่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 44 
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน [ 21 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 33 
ขอส่งเล่มคู่มือการเติมน้ำใต้ดิน (ปี 2564) [ 21 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 32 
โครงการคัดเลือกอปท.ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 21 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 42 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการสำรวจข้อมูลฯ [ 21 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 49 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ภาพกิจกรรม

หน่วยงานภายนอก