ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน

11 มิ.ย. 67