14. รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 ปี 2565