16. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ