24.ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ

   ปี 2566