25.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

   รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

   ปี 2566