8. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   แผนการดำเนินงาน

   ปี 2567

   รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

   ปี 2567