การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

05 พ.ค. 64

> กำหนดสมัยประชุม

> การนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 2564

> การนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 2564

> องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลได้ออกพื้นที่สำรวจหรือประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชนในเขตตำบลทั้ง 12 หมู่บ้าน

> การนัดประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี 62

> การนัดประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่๑ ประจำปี 62