มาตรฐานการให้บริการ

25 เม.ย. 66

1.คู่มือสำหรับประชาชน กองช่าง

2.คู่มือสำหรับประชาชนการชำระภาษีที่ดิน

3.คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีป้าย

4.คู่มือประชาชนการขอรับเบี้ยยังชีพ

5.คู่มือประชาชนรับเบี้ยผู้พิการ

6.คู่มือประชาชนขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วย

7.คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์

8.คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ 2

9.คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ 3