23.นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

21 เม.ย. 66

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ2566

แผนพัฒนาบุคลากร2566

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2566

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2566

ประกาศมาตรฐานการดำเนินการทางวินัย และการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 2566