32.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

24 เม.ย. 66

No Gift ปี 66

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล No GiFt Policy

การมีส่วนร่วมของผู้ กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน