40.การขับเคลื่อนจริยธรรม

25 เม.ย. 66

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลการแต่งตั้ง คณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม 

โครงการ การบรรยายเรื่องแนวทางป้องกันการทุจริต การให้การรับเรียกสินบน และจริยธรรม คุณธรรม ในการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติ-Dos-Donts