แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

26 ก.ค. 62

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1.ปก2.คำนำแผนอปท.2562 3.1สารบัญ2562 3.2แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล 4.บทนำ 2562 5.แผนท้องถิ่น 2562 6.ภาคผนวก 8.ภาคผนวก ข บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 9.ภาคผนวก ค บัญชีรายชื่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนOTOS 10.ภาคผนวก ง บัญชีรายนามภาคประชาสังคม ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล 11.ภาคผนวก จ บัญชีรายชื่อองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ 12.ภาคผนวก ฉ บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ 13.ภาคผนวก ช บัญชีรายชื่อกลุ่มเปราะบางที่จะต้องช่วยเหลือ 14.ภาคผนวก ซ บัญชีรายชื่อสถานที่สำคัญในเขต 15.ภาคผนวก ฌ แบบสำรวจศูนย์พักพิงชั่วคราว 16.ภาคผนวก ญ ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง 18.ภาคผนวก ฏ โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 20.ภาคผนวก ฑ แบบประเมินความเสียหายและความต้องการระยะที่ 2 ภาคผนวก ฎ คำสั่งกองอำนวยการ อบต.บ้านตาล 62