17. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   ปี 2566